Endret: 23 sep 2020     Opprettet: 27 mai 2020

Praktisk informasjon og retningslinjer for parkering

Her vil det komme oppdaterte informasjon og retningslinjer for parkering på sameiets grunn

Retningslinjer for parkering på sameiets grunn

 

Parkeringsplasser

Sameiet disponerer for tiden 12 plasser som leies ut til sameiere i Nedre Skogvei. I tillegg er det 2 gjesteplasser utendørs. Til sammen 6 plasser i carport, 4 plasser i garasje og 4 plasser utendørs.

Garasjene i Vennersborgveien 10 er seksjonert og er tillagt leilighetene der. Ved eventuell utleie har seksjonseiere fortrinnsrett.

Garasjene i Nedre Skogvei 4 og 6 er sameiets eiendom og skal benyttes til bil. Ved utleie og framleie av disse har seksjonseiere fortrinnsrett. Tildeling skjer av styret i henhold til venteliste som er basert på skriftlige søknader.

Garasjeleieren har ikke krav på å få overdra leieforholdet sammen med sin bolig. Person som ved arvefall blir ny seksjonseier og som bor i leiligheten, erverver imidlertid også rett til leie av garasje arvelateren har disponert. Likedan gjelder for skilt eller separert ektefelle/samboer hvor rettighetene blir overført til den gjenboende.

En enkelt seksjon skal ikke kunne disponere over mer enn en garasje. Ved fravær utover 3 måneder plikter garasjeleier å framleie sitt leieforhold til den styret utpeker. Slik framleie er begrenset til 2 år. Pantsettelse av garasje ved den enkelte sameier er ikke tillatt. Øvrige detaljer som gjelder leieforhold vil framgå av "Leiekontrakt for leie av garasje i Nedre Skogvei 4 og 6" der det også er vist til sameiets vedtekter. Det er styrets ansvar at slik kontrakt foreligger.

For carport og garasje er leiesummen pr måned kr 600 og for utendørs plass er leiesummen kr 450.  Alle sameiere som leier plass skal signere kontrakt med styret om dette. Ved inngåelse av parkeringskontrakt eller ved bytte av plass, vil det påløpe et engangsgebyr fra OBOS, for tiden kr 800.

Det er en venteliste for å få tildelt plass. Sameiere som ønsker å leie parkeringsplass melder sin interesse til styret og plasseres da inn på en venteliste. Man starter nederst på listen og rykker opp etter hvert som plasser blir ledige.

Man kan i utgangspunktet ikke velge hva slags plass man ønsker, får man tilbud om en plass så takker man enten ja eller nei til den. Står man øverst på listen og får tilbud om en plass, men takker nei så vil plassen bli tilbudt neste sameier på listen. Man beholder sin plass i køen.

I utgangspunktet oppfordres sameiere til å benytte den plassen de har takket ja til. Det kan imidlertid være særlige grunner til at en sameier ønsker å bytte plass med annen sameier. (eksempelvis størrelse på bil, bevegelseshemming eller andre spesielle årsaker). Styret skal søkes om slikt bytte da dette også skal registreres hos OBOS og nye parkeringskontrakter skal tegnes. Styret kan nekte slikt bytte om det ikke foreligger særlige og tungtveiende grunner for det.

Det er styrets langsiktige ambisjon at plassene skal harmoniseres mest mulig. Det vil si å bygge tak over samtlige plasser og til slutt porter slik at samtlige plasser får «garasje-standard». Dette er et langsiktig prosjekt som også sees i sammenheng med andre oppgraderinger, herunder asfaltering og etablering av ladeløsning for elbiler.

 

Gjesteplasser

Det er etablert to korttidsplasser for gjester i sameiet. Disse er de to nederste av de fire plassene i skråningen nedenfor NSV 6.

 

Gjesteplassene er kun ment som korttidsparkering til besøkende i sameiet og håndverkere på oppdrag. Vi henstiller sameierne om å ikke bruke plassene selv og påse at de kun brukes av gjester i kortere tidsrom. På den måten vil flest mulig kunne ha nytte av denne ordningen.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dette dokumentet er sist oppdatert september 2020

 

Med vennlig hilsen

Styret