28 aug 2020

Plan for videre arbeid med oppdatering av utviklingsplanen

Det har blitt lagt ned et betydelig arbeid med utviklingsplanen det siste året. I fjor ble det satt ned en egen gruppe som blant annet har hentet inn ønsker og forslag fra beboerne. I forbindelse med dette ble det utarbeidet arkitekttegninger som ble utstilt før sommeren i år. Utviklingsplanen vil legge sterke føringer for den fremtidige utviklingen av sameiet og vil ha stor betydning for beboerne. Det er derfor viktig at de avveiningene og valgene som gjøres er gjennomtenkte og godt begrunnet. Gjennom høsten vil styret prioritere å ferdigstille et forslag til utviklingsplan som skal legges fram for sameierne på et ekstraordinært årsmøte. Styret vil starte med en intern prosess for å avklare formål og omfang og fastsette prinsipper/ overordnede hensyn som forslag og løsninger kan vurderes opp mot. Hvilke hensyn som blir vektlagt (og ikke) vil bli begrunnet. Deretter vil det eksisterende forslaget og alternative løsninger blir vurdert opp mot prinsippene/ hensynene og det vil utarbeides et forslag til plan hvor de enkelte elementene er drøftet og valgene begrunnet. Dette forslaget vil deretter legges fram for beboerne og det vil bli gjennomført en serie med workshops hvor de ulike elementene i planen kan diskuteres og hvor beboere kan foreslå og prøve ut alternative løsninger. Basert på dette vil det bli utarbeidet en visuell framstilling av planen, samt en presentasjon av prinsippene og vurderingene som ligger bak forslaget. Dette vil formidles til alle sameierne og utgjøre grunnlaget for avstemming på ekstraordinært årsmøte. Styret har satt som mål å fullføre planen i løpet av høsten 2020/ vinter 2021. Vennlig hilsen Styret